Opieka wytchnieniowa


Cel programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Adresaci:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1 we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Oferowane wsparcie w ramach programu:
1. Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone w:
a) formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami lub w innym przez niego wskazanym.
Rodzaj i zakres usług, uzależniony będzie od sytuacji indywidualnej opiekuna i osoby z niepełnosprawnością. W wyniku zgłoszenia zamówienia zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb (przeprowadza ją pracownik socjalny MOPS w Zielonej Górze), warunkująca zawarcie kontraktu z klientem na konkretne czynności. Decyzja o przyznaniu i wymiarze wsparcia udzielanego uczestnikowi, każdorazowo będzie poprzedzona indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej opiekunów i osób z niepełnosprawnością, prowadzoną przez MOPS Zielona Góra. Na podstawie wywiadu ustalona zostanie też konkretna ilość godzin dla uczestnika.

Limity obowiązujące w ramach programu:
– 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego

Czynniki wpływające na przyznanie opieki wytchnieniowej:
1. Potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która:
Ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną
Wymaga wysokiego poziomu wsparcia
Stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu
2. Stan zdrowia i sytuacja życiowa rodziców/opiekunów

Kwalifikacja do programu
W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu zostanie wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia w oparciu o:

a) arkusz wywiadu dla uczestników projektu, obejmujący kluczowe aspekty sytuacji opiekuna i osoby z niepełnosprawnością, umożliwiające określenie skali wsparcia, a także dopasowanie właściwego asystenta. Arkusz dotyczy takich obszarów jak:
zdrowie psychiczne i fizyczne
relacje z osobami bliskimi
warunki życiowe
praca, szkolenie, rozwój zawodowy
sytuacja finansowa
równowaga ogólno życiowa
inne otrzymywane formy wsparcia

* przy zbyt dużej liczbie chętnych uczestników, jako narzędzie pomocnicze stosowana będzie karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

b) kartę zgłoszenia do programu.

Miejsca realizacji
1. miasto Zielona Góra

Okres realizacji projektu: do 20 grudnia 2022

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa Polityka cookies