Mieszkania treningowe, wspomagane.

Osoby niepełnosprawne podczas okresowych pobytów
treningowych, będą miały możliwość doświadczenia,
budowania i rozwijania samodzielności, samoobsługi i
kompetencji społecznych w zakresie: komunikacji,
gospodarowania czasem wolnym, funkcjonowania w grupie, w
przestrzeni publicznej, radzenia sobie bez ciągłej obecności
rodziców/stałych opiekunów, radzenia sobie w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach. Pobyt w mieszkaniu
treningowym przygotuje do w miarę samodzielnego
prowadzenia własnego gospodarstwa domowego min. w
mieszkaniu wspomaganym. Mieszkania wspomagane będą
docelowymi mieszkaniami, dającymi osobom
niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi
możliwość aktywnego życia, przy minimum wsparcia w
codziennym życiu.

Usługi wspierająco- aktywizujące.

Osoby niepełnosprawne w Ośrodka będą mieli również okazję
do korzystania z wielu specjalnych zajęć wspierająco-
aktywizująco- rehabilitacyjnych, mających na celu
usprawnienie ich całościowego funkcjonowania w
społeczeństwie. Uzyskają tu pomoc i wsparcie, które tak
bardzo potrzebne jest każdemu człowiekowi borykającemu się
z ciężarem choroby, pamiętając że: „ Każdy powinien mieć
kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek
był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo
samotny” Ernest Hemingway

Ośrodek informacji dla osób z niepełnosprawnościami i
osób zależnych, w tym seniorów.

„Bardzo wielu, a może większość ludzi, aby coś znaleźć, musi
najpierw wiedzieć, że to istnieje.” Georg Christoph Lichtenberg
Utworzenie punktu informacyjnego współpracującego ściśle z
MOPS i PFRON w Zielonej Górze. Ośrodek taki był onegdaj
prowadzony przy Towarzystwie Walki z Kalectwem i cieszył
się sporym wzięciem wśród mieszkańców, którzy w jednym
miejscu mogli uzyskać informacje, które zwykle dotyczą
całego szeregu instytucji.

Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

OPIS SKRÓCONY

Celem ośrodka jest upowszechnienie dostępu do
zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych osobom
niepełnosprawnym, seniorom osobom chorym psychicznie i
osobom zależnym z terenu Miasta Zielona Góra. Pośrednio
celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej
mieszkańców regionu poprzez dzienne wsparcie osób
starszych oraz niepełnosprawnych i umożliwienie powrotu do
aktywności społecznej i zawodowej osobom sprawującym nad
nimi opiekę.
W Polsce brakuje tego typu instytucji i ze względu na
wieloletni brak zainteresowania władz krajowych obszarem
osób z niepełnosprawnością, oraz osobami zależnymi ( w tym
osobami z chorobami psychicznymi oraz seniorami).
Inicjatywa oddolna prowadzenia takiego ośrodka pozwoli w
przyszłości na pozyskiwanie środków zewnętrznych na
działanie i rozwój tej inicjatywy.
Działanie to jest czymś więcej niż działaniem z zakresu
pomocy społecznej. To działanie wieloletnie i
wielokierunkowe, skierowane do szeregu osób z różnych grup
społecznych, które często nie pokrywają się ze wskazaniami
określonymi w ustawie o pomocy społecznej, dla których
miasto Zielona Góra ma obowiązki wynikające z tej ustawy.
Pragniemy by ośrodek stał się uzupełnieniem oferty miasta dla
tych osób nie tylko ze względu na obowiązki samorządu, ale
właśnie ze względu na dobry klimat panujący w Zielonej
Górze w obszarze tych grup społecznych. Pragniemy by
Zielona Góra stała się miastem modelowym, które będzie
wzorem dla innych samorządów w podejmowaniu szerokich
działań na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Do tego niezbędne jest powstanie i rozwój ośrodka, który będzie pełnił rolę informacyjną, opiekuńczą i stanowił będzie
sieć rozwoju innych usług społecznych w mieście.