Czym jest ZAZ
przykłady z Polski

Zobacz najciekawsze realizacje w postaci Zakładów Aktywności Zawodowej. To nimi się inspirujemy i to one pokazują jak województwo lubuskie jest opóźnione w realizacji inicjatyw dla osób z niepełnosprawnościami

chłopak z zespołem Downa

GODNOŚĆ
wszystko prowadza się do tego jednego słowa!

Co piąty Polak jest osobą z niepełnosprawnością. Tak – aż 17% osób boryka się z ograniczeniami wynikającymi z niepełnej sprawności. Większość z nich siedzi w domu i właśnie do nich adresujemy swoje działania.

Utworzenie ZAZ to nie tylko szansa na pracę, ale przede wszystkim na niezależność zarówno tą ekonomiczną jak i społeczną. To szansa na pełne uczestnictwo w społeczeństwie!

Ilość mieszkańców ZNOF 250 tys.
Ilość osób z niepełnosprawnością min. 7 tys.
Wskaźnik zatrudnienia 13%
Ilość obecnie pracujących OzN 910

CELE ZAZ

Główną misją zakładu jest rehabilitacja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym i chorych psychicznie.

Aktywizacja zawodowa

Pod opieką wykwalifikowanego personelu niepełnosprawni pracownicy rozwijają swoje kompetencje zawodowe, uczą się współpracy w grupie, dzięki czemu zyskują szansę na samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym.

Rehabilitacja społeczna

Pracownicy chętnie korzystają z sali rehabilitacyjnej, biblioteki; biorą również udział w zajęciach organizowanych poza Zakładem – nurkują, jeżdżą konno, uczą się języków obcych. Co roku integrujemy się na pikniku integracyjnym, spotkaniu wigilijnym oraz zabawie karnawałowej..

Założone cele realizujemy m.in. poprzez:

  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • zróżnicowane szkolenia zawodowe dla pracowników niepełnosprawnych
  • doradztwo zawodowe
  • wsparcie pracownika socjalnego w rozwiązywaniu problemów życia codziennego
  • kompleksowo wyposażoną salę rehabilitacyjną
  • organizowanie imprez integrujących

 

Podstawowym celem ZAZ

jest aktywizacja zawodowa

osób z niepełnosprawnością, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla największej liczby niepełnosprawnych pracowników.

Po co są Zakłady Aktywności Zawodowej?

Misją Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ), jest aktywizacja zawodowa oraz rehabilitacja społeczna i lecznicza osób z niepełnosprawnościami orzeczonymi w stopniu znacznym i umiarkowanym (z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu).

ULGA PFRON

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123,poz.776 z późn zm.) pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i niezatrudniający określonej liczby osób niepełnosprawnych jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustawa przewiduje jednak pewne ulgi.

Jedną z możliwości skorzystania z obniżenia wpłat na PFRON jest współpraca z naszym Zakładem.

Wpłaty na PFRON, o których mowa ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego 10% wskaźnik zatrudnienia osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Warunkiem obniżenia wpłaty jest również terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną  usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

Misja

Jesteśmy przekonani, że osoby niepełnoprawne mają wiele do zaoferowania. Dlatego wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jest naszym celem nadrzędnym.
Inwestujemy w naszych pracowników, bo zależy nam by w pełni rozwinęli swój potencjał zawodowy.

Przekazujemy wsparcie w postaci szkoleń, praktyk, staży, a otrzymujemy pracowników, którzy swoją pracą udowadniają jak duże w nich drzemały możliwości.
Codziennie obserwujemy ich zaangażowanie w realizację powierzonych zadań i obowiązków. Efekty naszej wspólnej pracy zawsze są dla nas powodem do dumy.